Qt:Документация 4.3.2/mainclasses

Материал из Wiki.crossplatform.ru

Перейти к: навигация, поиск
40px Внимание: Актуальная версия перевода документации находится здесь

__NOTOC__

Image:qt-logo.png

Главная · Все классы · Основные классы · Классы по группам · Модули · Функции

Image:trolltech-logo.png

[править] Основные классы Qt

Наиболее часто используемые классы Qt. Для ознакомления с полным списком смотрите все классы Qt.

QAbstractItemDelegate QDoubleSpinBox QListView QResource QTabWidget
QAbstractItemModel QFile QListWidget QRubberBand QTemporaryFile
QAbstractItemView QFileDialog QLocale QScriptable QTextCursor
QAccessible QFlags QMainWindow QScriptContext QTextDocument
QAction QFocusFrame QMap QScriptEngine QTextEdit
QApplication QFont QMdiArea QScriptValue QThread
QButtonGroup QFontDialog QMdiSubWindow QScriptValueIterator QThreadStorage
QByteArray QFrame QMenu QScrollArea QTime
QCache QFtp QMenuBar QSet QTimeEdit
QCalendarWidget QGLWidget QMessageBox QSettings QTimer
QCheckBox QGraphicsScene QModelIndex QSharedDataPointer QToolBar
QClipboard QGraphicsView QMultiHash QShortcut QToolBox
QColor QGridLayout QMultiMap QSignalMapper QToolButton
QColorDialog QGroupBox QMutex QSlider QToolTip
QColumnView QHash QObject QSound QTranslator
QComboBox QHBoxLayout QPainter QSpinBox QTreeView
QCoreApplication QHeaderView QPalette QSplashScreen QTreeWidget
QCursor QHttp QPen QSplitter QUrl
QDataStream QIcon QPicture QSqlDatabase QValidator
QDate QImage QPixmap QSqlQuery QVariant
QDateEdit QInputDialog QPluginLoader QStack QVBoxLayout
QDateTime QItemDelegate QPointer QStackedLayout QVector
QDateTimeEdit QKeySequence QPrinter QStackedWidget QWhatsThis
QDesktopWidget QLabel QProcess QStatusBar QWidget
QDial QLCDNumber QProgressBar QString QWidgetAction
QDialog QLibrary QProgressDialog QStringList QXmlSimpleReader
QDialogButtonBox QLibraryInfo QPushButton QStringListModel QXmlStreamReader
QDir QLineEdit QQueue QTabBar QXmlStreamWriter
QDomDocument QLinkedList QRadioButton QTableView
QDomNode QList QRegExp QTableWidget

Copyright © 2007 Trolltech Trademarks
Qt 4.3.2